Bestuur / Politiek / Ambtelijk apparaat /Volksvertegenwoordiging

Helaas wordt in Nederland door Centrale Overheid en gerelateerde – ook medische – organisaties onvolledige en deels onjuiste informatie gegeven over de gezondheidsrisico’s van straling en andere elektromagnetische velden.

Ook (b)lijken op zich gerespecteerde instanties zich daarbij te baseren op uiteindelijk slechts één bron, veelal de Gezondheidsraad. Deze Gezondheidsraad baseert haar mening op o.a. een volstrekt achterhaalde stralingsnorm (waarbij Nederland dan ook nog eens de hoogste waarde ter wereld hanteert), negeert duizenden wetenschappelijke onderzoeken en ook wereldwijd geaccepteerde adviezen en richtlijnen, o.a. inzake het toepassen van het voorzorgsprincipe voor kwetsbare groepen.

Vanuit “Eerlijk over straling” werken wij graag mee aan eerlijke – juiste en volledige – informatie!

Te denken valt aan:

  • Het organiseren en verzorgen van lezingen op een Raadsinformatiebijeenkomst over straling en hoe de gemeente daar op een goede wijze mee om kan gaan
  • Het informeren en adviseren van bestuur, gemeenteraad en ambtenaren, betrokken bij Wmo-aanvragen, over straling en de redelijk te nemen afschermingsmaatregelen. Zowel in algemene zin, als in individuele gevallen.
  • Het informeren en adviseren van bestuur, gemeenteraad, ambtenaren, betrokken bij de (voorgenomen) plaatsing van zendmasten of smart toepassingen. over betere spreiding en daardoor lagere stralingsbelasting voor o.a. inwoners en vooral kwetsbare groepen.
  • Het informeren en adviseren van politieke partij, beleidsadviseurs, volksvertegenwoordigers over stralingsproblematiek
  • Het organiseren en geven van lezingen op bijeenkomsten voor inwoners over stralingsproblematiek.
  • Het geven van voorlichting inzake de gezondheidsrisico’s van straling en hoe daar mee om te gaan, bijv. in het kader van SOLK, aan gemeentelijke gezondheidsdienst GGD en betrokken ambtenaren.

U kunt zowel de aangesloten organisaties daartoe rechtstreeks benaderen, als ook Eerlijk over straling (zie contact).