• Welkom!

  “Eerlijk over straling” is een initiatief van de Nederlandse stralingsbewuste organisaties en groepen met o.a. als doel juiste en complete informatie te geven over de – inmiddels ruimschoots wetenschappelijk aangetoonde – gezondheidsrisico’s van straling en andere elektromagnetische velden.

Europees Burgerinitiatief gestart: stem ook voor Europese wetgeving inzake 5G!

– – – – – – – Persbericht 08.03.2022 – – – – – – –

Europees Burgerinitiatief gestart: stem ook voor Europese wetgeving inzake 5G!

Op 1 maart jl. is in Den Haag de aftrap gegeven voor een campagne waarbij u kunt stemmen voor nieuwe en betere Europese regelgeving voor 5G en het “Internet of Things”. Burgers hebben zorgen over o.a. massaal stroomverbruik, gegevensdiefstal en negatieve gezondheidseffecten door draadloze communicatie. Er moeten dringend beschermende regels komen. Het Europees burgerinitiatief (ECI) heeft als titel: “Stop (((5G)) – Stay Connected but Protected”. Een ECI geeft EU-burgers het wettelijke recht om nieuwe wetten voor te stellen aan de EU. Deze ECI is tot stand gekomen door een unieke en intensieve samenwerking van vele organisaties en burgers uit de Europese landen!

In ons Europees Burgerinitiatief staan 23 voorstellen voor nieuwe of aanpassing van regelgeving en wetten.

Deze voorstellen zijn gebaseerd op 3 hoofdthema’s:

 • Bescherming van al het leven (mens, dier, flora, natuur)
 • Bescherming van milieu en bijv. tegengaan van energiemisbruik door draadloze communicatie
 • Bescherming van privacy en dus ook regelen van burgerrechten, data-eigendom, veiligheid, surveillance, e.d.

Informeer je netwerk en stem nu!

Zie voor alle informatie en wijze van stemmen:

– – – – – – – Persbericht 18.02.2020 – – – – – – –

Op dinsdag 18 februari 2020 is onderstaand bericht verstuurd aan onze Tweede Kamer en Regering:

Eerlijk over Straling

Geachte leden van onze Regering en leden van de Tweede Kamer, en wel:

 • Vaste commissie voor VWS (via cie.vws@tweedekamer.nl)
 • Vaste commissie voor EZK (via cie.ezk@tweedekamer.nl)
 • overige leden van de Tweede Kamer (via persoonlijk emailadres),

Wij verzoeken u kennis te nemen van deze video-oproep aan Tweede Kamer en Regering, waarin Prof. Dr. Martin Pall en 5 betrokken Nederlanders zich uitspreken over de gezondheidsrisico’s van straling en ageren tegen de voorgenomen uitrol van 5G: zie https://youtu.be/y31d10WNuGc.

In onze video worden een aantal dringende oproepen gedaan, w.o.:
1. Een moratorium op 5G, uit voorzorg wegens de gezondheidsrisico’s van 5G.

2. Serieus, tevens biologisch onderzoek naar de gezondheidsgevolgen van:

 • huidige draadloze communicatie én beoogd 5G
 • mede in relatie tot de reeds huidige ziektelast.

3. Verdere voorzorgsmaatregelen:

 • blootstellingslimiet omlaag tot biologisch verantwoorde niveaus.
 • juiste voorlichting aan burgers en artsen over gevolgen van elektrostress.
 • benoem en bescherm kwetsbare groepen tegen EMV (vooral hoogrisicogroep kinderen, zieken, ouderen).
 • bevorder publieke acceptatie om EMV-belasting te verminderen (bijv. om desgevraagd mobieltje en Wifi uit te zetten).

4. Erkenning van elektrogevoeligheid (EHS) als gevolg van EMV en bied hulp aan elektrogevoeligen in overleg met de belangenorganisaties Stichting EHS en CPLD Vereniging.

5. Maak Milieuwetgeving ter bescherming tegen EMV.

Deze video wordt u aangeboden door Eerlijk over Straling, een initiatief en de koepel van de Nederlandse stralingsbewuste organisaties.
De video brengt u een dringende boodschap over 5G en over de risico’s en gevolgen van de draadloze communicatie voor mens en natuur:

 • Elektrogevoeligen moeten al vechten voor hun leven! Er zijn ca. 500.000 elektrogevoelige mensen in Nederland (onderzoek Kantar in opdracht van Overheid, 2016). Al bij de huidige stralingsniveaus lopen duizenden elektrogevoeligen volledig vast in hun bestaan. Inclusiviteit is al ver te zoeken. Hun handicap wordt in Nederland nog niet erkend. Geen enkele vorm van structurele bescherming wordt hen door de Overheid geboden. Als 5G wordt uitgerold, worden de veldintensiteiten zo hoog dat hun leven verder in gevaar komt. Dat mag u niet laten gebeuren.
 • Hoe veilig is 5G voor anderen? 5G berust op nieuwe technologie, nieuwe types antennes en nieuwe frequenties: geen ervan zijn op gezondheidsrisico’s getest. Bovendien zal 5G leiden tot veel hogere veldsterkten dan tot nu gebruikelijk. Het is onverantwoord 5G uit te rollen.
 • In Zwitserland is de uitrol van 5G afgelopen maand gestaakt om redenen van gezondheid.
 • Wetenschappers achten meerdere schadelijke effecten van draadloze communicatie voor de gezondheid bewezen. Daarom is de overheid gehouden het voorzorgsprincipe te hanteren.
 • Een moratorium op 5G is de enige logische beslissing nu.
 • De Staatssecretaris EZK heeft o.a. in het debat van 6 februari jl. gezegd nog deze maand met de belangenorganisaties te praten. De koepel Eerlijk over Straling heeft echter nog steeds geen uitnodiging mogen ontvangen. Ook de belangrijkste belangenorganisaties Stichting EHS en CPLD vereniging (beide ook lid van Klankbordgroep Kennisplatform EMV) zijn nog steeds niet benaderd of uitgenodigd voor overleg. Ondanks dat beide belangenorganisaties daartoe inmiddels veelvuldig om hebben gevraagd aan o.a. betrokken ministeries en Staatssecretaris EZK.

Graag zijn wij bereid tot constructief overleg en zien uit naar uw spoedige uitnodiging!

Met vriendelijke groet,
R.K.N. Verboog                              Ir. R.P. van der Boom

Eerlijk over Straling

tafelgesprek-in-culemborg

– – – – – – – Persbericht 19.08.2019 – – – – – – –

Gemeenten en burgers buitenspel gezet bij uitrol 5G

Staatssecretaris Mona Keijzer wil zo snel mogelijk 5G over het hele land uitrollen om wereldwijd digitaal koploper te zijn. Gemeenten worden verplicht hieraan mee te werken. De lokale politiek en bezorgde burgers worden volledig buitenspel gezet. Eerlijk over Straling vindt dit onverantwoord.

Dit voornemen blijkt uit het concept Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode van 16 juli. Hierover loopt tot 9 september een internetconsultatie voor overheden, bedrijven en burgers.

Lees verder…

© Copyright - Eerlijkoverstraling design door Webmolen