Ondersteuning: hulp & acties

Nog meer is het nu noodzakelijk aandacht te vragen voor de stralingsproblematiek, o.a. vanwege de komende besluitvorming door Regering en Tweede Kamer inzake de uitrol van 5G en de bijbehorende veiling door het Ministerie van EZ&K.
Ondanks dat er officieel nog geen besluiten zijn genomen, zijn al wel duizenden “proefprojecten” in Nederland gestart en wordt ons “Spionagecentrum” in Burum voor miljoenen naar het buitenland verplaatst vanwege de hinder van de straling van het 5G-netwerk….
Daarnaast zijn nog steeds bij medische- en andere professionals onvoldoende de gezondheidsrisico’s van straling bekend. Dit leidt o.a. tot onjuiste medische behandelingen en veel SOLK-klachten, maar ook tot onjuiste besluiten in het kader van Wmo-regelingen en woningtoewijzing. Daarnaast worden specifieke kwetsbare groepen (o.a. nog ongeborenen, kinderen, zieken) benadeeld door het niet toepassen van het voorzorgsprincipe.

Er spelen allerlei acties en initiatieven.

Ook u kunt daaraan meehelpen door o.a.:
– Het ondertekenen van de Petitie Verminder Electrosmog: http://www.verminder-electrosmog.nl/petitie/
– Sturen van brieven aan o.a. uw locale artsen, gemeenteraad, College van B&W, politieke partijen: zie formats, o.a.: http://www.verminder-electrosmog.nl/voorkom-5g-informeer-je-gemeente-zelf/ .